*


 

Dorothy Minor  - vocal
 

Bye-Bye Baby

**********